Tietosuojaseloste 

Ammattiliitto Unio ry
Ratamestarinkatu 12 A 

00520 Helsinki 

(Myöhemmin ”Unio” tai ”me”) 

 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Keräämme henkilötietoja vain siinä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettammeTässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme. 

 

1. Tietosuojavastaava 

Jari Kaitosuo
Ratamestarinkatu 12 A, 00520 Helsinki

 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset  

Henkilötietoja käsitellään Union ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin: 

 • Jäsenyyksien ylläpito 
 • Jäsenyyteen kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen 
 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle 
 • Tietojen välittäminen työttömyyskassalle 
 • Tietojen luovuttaminen viranomaisille ja muille tahoille lainsäädännön tätä edellyttäessä 
 • Sähköinen ja muu jäsenviestintä 
 • Analysointi ja tilastointi 
 • Asiakaspalvelun, edunvalvonnan ja muun toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen 
 • Ulkoistettujen palvelujen toteuttaminen 
 • Jäsentilaisuuksien, koulutuksien ja matkojen järjestäminen 

     

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät 

Käsittelemme rekisteröidyistä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä: 

 • yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,  
 • rekisteröitymistiedot: jäsennumero ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, 
 • demografiatiedot: henkilötunnus, sukupuoli ja äidinkieli 
 • mahdolliset luvat ja suostumukset 
 • jäsensuhdetta koskevat tiedot: jäsenyyden alkaminen ja päättyminenlaskutus- ja maksutiedottuote- ja tilaustiedot 
 • työsuhdetta koskevat tiedot: työnantaja, työsuhteen alkamisaika, ammattinimike / työtehtävä 
 • koulutusta koskevat tiedot: koulutusaste, tutkinnot 
 • työttömyyskassajäsenyyttä koskeva tiedot: työttömyyskassaan kuuluminen ja jäsenyyden alkamispäivä, edellinen työttömyyskassa, edelliseen työttömyyskassaan kuulumisen alkamis- ja päättymispäivä 
 • muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot 

 

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsentietoja keräämme seuraavasti: 

 • jäseneltä itseltään suoraan Union tietojärjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla, 
 • henkilöstön edustajan (esim. luottamusmies) ilmoittamina 
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla 
 • työttömyyskassasta sekä muilta yhteistyökumppaneilta, joilla on oikeus luovuttaa kyseisiä tietoja 

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi: 

 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä 

 

 

5. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme jäsenen tietoja jäsenyyden ajan ja niin kauan jäsenyyden päättymisen jälkeen kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

 

6. Henkilötietojen käsittelijät 

Union työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin varmistamme, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla. 

Henkilötietoja voivat käyttää myös Union hallinnon edustajat (esim. hallituksen jäsenet) sekä nousulaiset ja KTH:laiset henkilöstön edustajat (esim. luottamusmiehet, yt-valtuutetut ja työsuojeluvaltuutetut) yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.   

 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin ja kumppaneiden kanssa tehtyihin sopimusjärjestelyihin.  

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa. 

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 
 • Voimme luovuttaa tietoja katsoessamme, että se on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, jäsenen tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyä varten. 
 • Luovutamme tietoja vakuutusyhtiölle, työttömyyskassalle, tilaisuuksien ja matkojen järjestäjille ja majoittajille sekä sellaisille yhteistyökumppaneille, joille olemme sopimusteitse ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä. 
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 
 • Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa Union yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Ammattiliitto Unio ry / Tietosuoja
Ratamestarinkatu 12 A 

00520 Helsinki 

tai sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu@unioliitto.fi. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasenpalvelu@unioliitto.fi. 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasenpalvelu@unioliitto.fi 

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasenpalvelu@unioliitto.fi 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse jasenpalvelu@unioliitto.fi 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.   

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa ja tiedostoissa, jotka ovat asianmukaisten teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on perusteltu tarve käyttää tietoja. 

 

11. Selosteen muuttaminen 

Meillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.unioliitto.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tietosuojaselosteesta.  

 

Ammattiliitto Unio ry – tietoturvaseloste