Fackförbundet Unio rf stadgar

Namn, hemort och verksamhetsområde

1 §

Förbundets namn är Fackförbundet Unio rf, på finska Ammattiliitto Unio ry, och benämns i dessa stadgar som ”förbundet”. Förbundets hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde omfattar hela Finland.

Syfte och verksamhet

2 §
Förbundets syfte är att i egenskap av en riksomfattande intresseförening främja och utveckla intressebevakningen för sina medlemmar, övrig arbetsmarknadsverksamhet och den allmänna sociala välfärden.

Förbundets syfte är också att:
– främja facklig organisering för de medlemsgrupper som det representerar,
– utveckla och bevaka de yrkesmässiga, sociala och juridiska rättigheterna för de medlemsgrupper som det representerar,
– arbeta för att stärka medlemmarnas samhörighet och samverkan.

3 §
Förbundet förverkligar sitt syfte genom att:

 • delta i nödvändigt samarbete med andra förbund i Finland och utomlands,
 • representera sina medlemmar och agera för deras räkning i frågor som gäller ovannämnda
 • påverka den samhälleliga, näringslivspolitiska och internationella beslutsfattningen genom att framföra framläggningar och motioner,
 • stöda och styra medlemsorganisationernas verksamhet,
 • i enlighet med förhandlingsreglementet och i samarbete med ifrågavarande medlemsföreningar förbereda och förhandla om kollektiv- och löneavtal i medlemsföreningarnas namn som berör de medlemsgrupper som förbundet representerar,
 • i enlighet med förhandlingsreglementet förbereda och förhandla om kollektiv- och löneavtal i förbundets namn som berör de medlemsgrupper som förbundet representerar
 • besluta om att godkänna och säga upp kollektivavtal i förbundets namn och om stridsåtgärder enligt förhandlingsreglementet samt övervaka att avtalen följs,
 • utöva utbildnings- och upplysningsarbete samt bedriva utgivningsverksamhet,
 • gå med i finländska och internationella organisationer om medlemskapet gynnar förbundets intressen.

 

För att understöda sin verksamhet kan förbundet

 • ta emot testamenten, donationer och bistånd,
 • grunda branschspecifika stödfonder eller stödfonder för ett specifikt ändamål,
 • äga och förvalta fast och annan egendom, bedriva hotell- och restaurangverksamhet, bedriva semesterförmånsverksamhet för medlemmarna, ordna lotterier och bedriva förlagsverksamhet.

Förbundets språk

4 §
Förbundets språk är finska och svenska. Förbundets protokollspråk är finska.

Politiskt engagemang

5 §
Förbundet är partipolitiskt obundet.

Godkännande av nya medlemmar

6 §
Registrerade föreningar som representerar sina medlemmar i egenskap av fackförbund samt godkänner förbundets syfte och förbinder sig att följa förbundets stadgar, avtal och ledningsorganens beslut kan antas som ordinarie medlemmar i förbundet.

En skriftlig medlemsansökan lämnas in till förbundets styrelse och adresseras till förbundets fullmäktige som beslutar om antagandet av nya medlemmar. Till medlemsansökan bifogas sökandens stadgar, en utredning över sökandens medlemsantal och bokslutet för den senaste räkenskapsperioden.

I dessa stadgar benämns medlemmar som medlemsföreningar.

Medlemmars skyldigheter

7 §

Medlemsföreningar ska agera enligt förbundets stadgar och syfte samt följa beslut som förbundets förvaltningsorgan fattat på basis av dessa stadgar.

Medlemsföreningar ska meddela antalet medlemmar på det sätt och vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Medlemsföreningar ska skicka sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut till förbundet på det sätt som styrelsen bestämmer.

Förbundet tar ut en medlemsavgift för medlemsföreningarnas personmedlemmar och återbetalar en andel enligt förbundsfullmäktiges beslut till medlemsföreningarna. Förbundet fastställer storleken på medlemsavgiften för medlemsföreningarnas personmedlemmar utgående ifrån förbundet och medlemsföreningarnas behov. Medlemsföreningarna ska förbinda sig till att följa förbundets beslut om medlemsavgiftens storlek.

Med förbundets medlemsavgift avses i dessa stadgar differensen mellan medlemsavgifterna för medlemsföreningarnas personmedlemmar och den andel av medlemsavgifterna som återbärs.

Medlemsföreningars utträde och uteslutning

8 §

En medlemsförening som vill utträda ur förbundet ska meddela styrelsen skriftligen eller på ett annat sätt som beskrivs i föreningslagen. Utträdet börjar gälla omedelbart.

Förbundets fullmäktige kan utesluta en medlemsförening om denna genom sin verksamhet orsakar förbundet skada, agerar i strid mot förbundets syfte, inte följer förbundets fullmäktige- eller styrelsebeslut eller försummar sina skyldigheter som medlemsförening, inklusive bestämmelserna angående medlemsavgifter. En utesluten medlemsförenings medlemskap upphör omedelbart.

En medlemsförening som utträtt eller uteslutits förlorar alla sina rättigheter i förbundet i samband med att medlemskapet upphör.

En medlemsförening som utträtt eller uteslutits ska till förbundet betala alla avgifter som förfallit eller vars grund uppstått före medlemskapet upphört samt avgifter för en viss tidsperiod som medlemsföreningen förbundit sig till. Utöver ovannämnda avgifter ska en medlemsförening som utträtt eller uteslutits även betala den andel av förbundets årliga medlemsavgift som gäller när medlemskapet upphör och som hänför sig till de sex därpå följande månaderna. Avgiften beräknas enligt bestämmelserna i § 7 i dessa stadgar.

Förvaltningsorgan

9 §
Förbundets förvaltningsorgan är fullmäktige, styrelsen och arbetsutskottet. Verksamhetsledaren är förbundets chefstjänsteman och deltar i förbundets förvaltningsmöten, leder förbundets operativa verksamhet samt fungerar som chef för förbundets personal. Fullmäktige kan tillsätta branschspecifika delegationer för att stöda förhandlingsverksamheten. Fullmäktige kan också tillsätta särskilda organ för andra syften.

Fullmäktige

10 §
Fullmäktige utövar beslutanderätt i förbundet för medlemsföreningarnas räkning.

Fullmäktige består av tjugoen (21) ordinarie ledamöter och tjugoen (21) suppleanter. De ordinarie fullmäktigeledamöterna väljs från medlemsföreningarna i förhållande till antalet medlemmar, så att varje medlemsförening har rätt att välja minst en (1) ledamot. Antalet medlemmar fastställs enligt medlemsantalet den sista dagen på det senaste kalenderåret, pensionärsmedlemmar beaktas inte. För de ordinarie fullmäktigeledamöterna väljs dessutom lika många allmänna suppleanter som ordinarie ledamöter från varje medlemsförening.

Om en medlemsförening ansluter sig till förbundet under en pågående mandatperiod har föreningen rätt att välja en (1) ordinarie fullmäktigeledamot och en (1) suppleant för denna för den återstående mandatperioden. Då ökar antalet fullmäktigeledamöter med en.

Varje medlemsförenings styrelse ger fullmakter för fullmäktigeledamöterna och de allmänna suppleanterna till förbundet och meddelar namn och adress för ledamöterna och de allmänna suppleanterna till förbundet på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Samtidigt meddelas i vilken ordning de allmänna suppleanterna kallas in om en ordinarie ledamot har tillfälligt förhinder.

Detaljerade valanvisningar fastställs i valförordningen som godkänns på ett fullmäktigemöte var tredje år.

Fullmäktigeledamöterna och de allmänna suppleanterna ska vara medlemmar i en medlemsförening. Om kravet vid valtidpunkten slutar att gälla upphör den ordinarie ledamotens eller allmänna suppleantens mandatperiod i fullmäktige. Medlemsföreningar har rätt att utse en ny ledamot eller allmän suppleant för den återstående mandatperioden för att ersätta en ordinarie ledamot eller allmän suppleant som utträtt, gått i pension eller på grund av permanent hinder som medlemsföreningen meddelar inte kan fortsätta. Fullmäktige konstaterar när ledamoten börjar och i vilken ordning de allmänna suppleanterna verkar när en ordinarie ledamot har tillfälligt förhinder.

Förbundets styrelsemedlemmar, revisorer och tjänstemän har rätt att närvara vid och tala under fullmäktigemöten.

Fullmäktiges mandatperiod är tre år.

Fullmäktiges möten

11 §
Fullmäktiges möten är antingen ordinarie eller extrainsatta.

Om styrelsen så bestämmer är det möjligt att delta i fullmäktigemöten via en dataförbindelse eller med hjälp av ett annat tekniskt hjälpmedel.
I detta fall godkänner fullmäktige röstnings- och valförfarandet.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst, förutom i val och sluten omröstning där avgörande sker genom lottning.

Fullmäktige är beslutsfört när det sammankallats på det sätt som beskrivs i stadgarna och ordföranden eller vice ordföranden samt över hälften av fullmäktigeledamöterna är närvarande.

Fullmäktiges ordinarie möten är vårstämman som ska ordnas i april–maj och höststämman som ska ordnas i oktober–december.

På vårstämman behandlas följande:

 1. Den av styrelsen utarbetade berättelsen över förbundets verksamhet föregående kalenderår.
 2. Bokslut och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod.
 3. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
 4. Besluts om användning av överskott eller kompensering av underskott.
 5. Behandlas eventuella nya medlemsansökningar.
 6. Behandlas ärenden som styrelsen framfört till fullmäktige.
 7. Behandlas motioner som gjorts till fullmäktige.
 8. Behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.
 9. Behandlas övriga ärenden som med tre fjärdedelars (3/4) majoritet konstateras vara brådskande med beaktande av det som föreskrivs i § 24 i föreningslagen.

 

På höststämman behandlas följande:

 1. Besluts verksamhetsplan för följande år.
 2. Besluts om arvoden och grunderna för resekostnadsersättning till styrelsen, kommitté- och utskottsmedlemmarna och revisorerna för följande år.
 3. Fastställs budgeten för följande år.
 4. Fastställs medlemsavgifter som uppbärs av medlemsföreningarna enligt § 7 i dessa stadgar. Medlemsavgifternas storlek kan variera mellan olika medlemsgrupper.
 5. Behandlas eventuella nya medlemsansökningar.
 6. Behandlas ärenden som styrelsen framfört till fullmäktige.
 7. Behandlas motioner som gjorts till fullmäktige.
 8. Behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.
 9. Behandlas övriga ärenden som med tre fjärdedelars (3/4) majoritet konstateras vara brådskande med beaktande av det som föreskrivs i § 24 i föreningslagen.

 

På mandatperiodens första höststämma öppnas fullmäktigemötet av styrelsens ordförande. På detta möte behandlas även följande:

 1. Konstateras fullmäktiges sammansättning.
 2. Väljs fullmäktiges ordförande och vice ordförande bland de ordinarie fullmäktigeledamöterna.
 3. Väljs styrelsens ordförande för en period som börjar när höststämman avslutas och pågår fram till slutet av följande fullmäktiges första höststämma.
 4. Väljs styrelsens vice ordförande för en period som börjar när höststämman avslutas och pågår fram till slutet av följande fullmäktiges första höststämma.
 5. Väljs sex (6) ordinarie styrelsemedlemmar och en personlig suppleant per ledamot för en period som börjar när höststämman avslutas och pågår fram till slutet av följande fullmäktiges första höststämma.
 6. Väljs revisor och revisorssuppleant fram till fullmäktiges vårstämma som hålls tre år framåt. Revisorn och revisorssuppleanten måste vara en godkänd revisor eller ett revisionsbolag.

Styrelsen sammankallar fullmäktige. Styrelsen måste informera ordinarie fullmäktigeledamöter, suppleanter och revisorer om fullmäktiges ordinarie möte senast två (2) månader före mötet.

Kallelsen till ordinarie fullmäktigemöte skickas antingen per brev eller e-post till fullmäktigeledamöterna och suppleanterna senast en (1) vecka före mötet. Kallelsen till ett extra fullmäktigemöte skickas antingen per brev eller e-post till fullmäktigeledamöterna och suppleanterna senast tre (3) dagar före mötet. De ärenden som ska behandlas måste framgå av kallelsen. I kallelsen ska också nämnas om det är möjligt att delta på distans enligt styrelsens anvisningar.

Ett extra fullmäktigemöte ordnas om styrelsen anser det vara nödvändigt eller om minst en fjärdedel (1/4) av de ordinarie fullmäktigeledamöterna gör en skriftlig framställning till styrelsen, som specificerar det ärende som ska behandlas.

Styrelsen

12 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av viceordföranden.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst, förutom i val och sluten omröstning där avgörande sker genom lottning.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande.

Styrelsens uppgifter är att:

 • leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar och fullmäktiges beslut,
 • sköta avtals- och andra förhandlingar,
 • sammankalla fullmäktige och förbereda de ärenden som ska behandlas på fullmäktigemöten,
 • sköta förbundets medel och övriga tillgångar samt bokföring och bereda bokslut,
 • föra medlemsförteckning,
 • sköta informations-, förlags- och utbildningsverksamhet,
 • upprätthålla kontakten till finländska och utländska organisationer och representera förbundet,
 • välja förbundets representanter till finländska och utländska organisationer,
 • välja förbundets representanter till olika arbetsgrupper,
 • anställa och avskeda förbundets personal, samt avtala om deras anställningsvillkor och arbetsuppgifter.

 

Om styrelsen anser det vara nödvändigt kan styrelsen tillsätta organ för att förbereda ärenden som styrelsen behandlar.

Arbetsutskott

13 §
Ett arbetsutskott som består av styrelsens ordförande, vice ordförande och verksamhetsledaren bistår styrelsen.

Motioner

14 §

Medlemsföreningar har rätt att göra motioner till ordinarie fullmäktigemöten. Motioner till vårstämman adresseras till fullmäktige och skickas till styrelsen före slutet av januari och motioner till höststämman skickas före slutet av juli.

Styrelsen måste ta motionen jämte styrelsens utlåtande för behandling på fullmäktigemötet.

Verksamhets- och räkenskapsår

15 §
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet jämte bilagor och styrelsens årsberättelse ska levereras till revisorn före slutet av mars. Revisorn ska ge styrelsen sitt skriftliga utlåtande senast två veckor före fullmäktiges vårstämma.

Tecknande av förbundets namn

16 §
Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande samt tjänstemän som styrelsen utser, alltid två personer tillsammans.

Ärenden som förutsätter särskild beslutsordning

17 §

Fullmäktige beslutar om ekonomi-, förvaltnings- och förhandlingsreglementet och andra motsvarande bestämmelser som kompletterar förbundets stadgar. Beslut om dessa reglementen och motsvarande bestämmelser görs av fullmäktige med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de givna rösterna.

Ändring av dessa stadgar

18 §
Beslut om ändring av dessa stadgar görs av fullmäktige med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de givna rösterna.

Ändringen av stadgarna ska anges i möteskallelsen. Ett förslag på nya stadgar ska levereras i samband med kallelsen.

Upplösning av förbundet

19 §
Beslut om upplösning av förbundet görs vid två på varandra följande fullmäktigemöten som ordnas med minst två (2) månaders mellanrum. Det andra mötet måste vara ett ordinarie fullmäktigemöte. Besluten fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de givna rösterna. Upplösning av förbundet ska nämnas i möteskallelsen.

Vid en upplösning av förbundet riktas förbundets resterande medel till att främja förbundets syfte på det sätt som bestäms vid mötet där beslutet om upplösningen fattas. Om förbundet avvecklas måste dess medel användas för samma syfte.

Undantagsbestämmelser

20 §

På det första fullmäktigemötet efter grundandet av förbundet är det inte nödvändigt att följa bestämmelserna i § 11 gällande möteskallelsen och informering om mötet.