Rahoitusalan työehtosopimus

Ammattiliitto Unio on sopijaosapuoli rahoitusalan yleissitovassa työehtosopimuksessa (tes). Sopimus säätelee pankkien, rahoitus- ja korttiyhtiöiden sekä eräiden rahoitusalaan liittyvien yritysten työehdot. Sopimuksesta löytyvät palkankorotusten ajankohdat ja palkankorotusprosentit.

 

Rahoitusalan yleissitova työehtosopimus 31.3.2020-28.2.2022

Finansieringsbranschens kollektivavtal 31.3.2020—28.2.2022

Collective Agreement for the Financial Sector 31.3.2020-28.2.2022

 

Yleissitovalla työehtosopimuksella turvataan vähimmäisehdot

Yleissitovan työehtosopimuksen perusidea on järjestäytymättömien työnantajien (yleensä pieniä yrityksiä) palveluksessa olevien työnteon vähimmäisehtojen turvaaminen. Työnantajaliittoon kuuluvat työnantajat ovat jäsenyytensä perusteella velvolliset noudattamaan alansa työehtosopimusta.

Velvollisuus noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta perustuu työsopimuslakiin. Sen mukaan työnantajan on noudatettava työsuhteissaan vähintään valtakunnallisen, kyseisellä alalla edustavana pidettävän, työehtosopimuksen määräyksiä.

Miksi järjestäytyminen on tärkeää

Työehtosopimus on edustava, jos sen piirissä on vähintään noin puolet (50 %) alan työntekijöistä.

Edustavuuden kannalta on siis suuri merkitys sillä, kuinka moni työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevista työntekijöistä on järjestäytynyt eli on jäsenenä työehtosopimuksen neuvottelevassa oman alan ammattiliitossaan ja siten normaalisitovuuden piirissä. Mikäli yrityksessä ei sovelleta mitään työehtosopimusta, jää työehdoista sopiminen yksittäisen työntekijän harteille.

Lautakunta päättää työehtosopimuksen edustavuuden

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva yleissitovuuden vahvistamislautakunta päättää, onko sille toimitettu työehtosopimus työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla edustava.

Yleissitovia valtakunnallisia työehtosopimuksia on vahvistettu noin 180 kappaletta.

Lähtökohtaisesti työehtosopimuksen edustavuus selvitetään tilastotiedoilla. Edustavuuden arvioinnissa voidaan lisäksi käyttää kriteereinä asianomaisen alan työehtosopimustoiminnan vakiintuneisuutta, alan yleistä järjestäytymisastetta puolin ja toisin sekä työehtosopimusten yleissitovuuden tavoitetta.

Työehtosopimuksilla on Suomessa merkitystä

Työehtosopimuksilla on Suomessa erittäin merkittävä rooli. Yli 90 prosenttiin palkansaajia sovelletaan valtakunnallista työ- tai virkaehtosopimusta joko työehtosopimuslakiin tai virkaehtosopimuslakeihin perustuvan normaalisitovuuden taikka työsopimuslakiin perustuvan yleissitovuuden perusteella. Normaalisitova työehtosopimus sitoo sopijaosapuolia ja sopimukseen myöhemmin yhtyneitä. Normaalisitovuusjärjestelmä on myös yleissitovuusmekanismin perustana.