Rahoitusalalla ylityökielto / Övertidsförbud i finansbranschen / Overtime ban in the Financial sector

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty marraskuusta 2019 lukien. Neuvottelutapaamisia on ollut tähän mennessä neljätoista, mutta etenemistä ei ole tapahtunut toivotulla tavalla.

Finansbranschens kollektivavtalsförhandlingar har pågått sedan november 2019. Hittills har förhandlingar förts vid 14 olika tillfällen men de har inte fortskridit på önskat sätt.

Collective bargaining in the financial sector has been ongoing since November 2019. So far there have been fourteen negotiating sessions, but the negotiations have not progressed in the desired way.

Työnantajaliitto Palvelualojen työnantajat Palta ry on sitoutunut noudattamaan kaikilla sopimusaloillaan niin kutsuttua viennin linjaa.  Neuvottelujen alkuvaiheessa Palta odotteli ensin teollisuuden päänavaussopimusta ja sen jälkeen muiden alojen ratkaisuja kiky-tuntien kompensoimisesta. Työnantajakoordinaatio on ollut Paltalle koko neuvottelujen ajan tärkeämpää kuin alakohtaisten tarpeiden ratkominen sopimuspöydässä.

 

Palta haluaa jakaa vähintään puolet rahoitusalan palkankorotuksista palkkakeskustelujen kautta

Palkkakeskustelumallissa työnantajalla on käytännössä valta päättää, keille korotus jaetaan ja keille ei. Merkittävä osa työntekijöistä jää tällöin ilman tätä osaa palkankorotuksista. Palta jättäisi samalla korottamatta palkkataulukkojen minimipalkkoja tällä palkankorotusosuudella.

Paltan näkemykset palkankorotuksen rakenteesta poikkeavat selvästi teollisuuden yleisestä linjasta, jossa yleiskorotuksen osuus on ollut 2,7 prosenttia ja paikallisen (työnantajan päättämän) erän osuus on ollut 0,6 prosenttia 3,3 prosentin kokonaiskorotuksesta. Paltan tavoittelemalla palkankorotusrakenteella ilman palkkakeskusteluerää jäävän henkilöstön ostovoima laskee taloustieteilijöiden ennusteiden perusteella sopimuskauden aikana.

Ammattiliitto Unio tavoittelee jäsenilleen ostovoimaa sekä palkkauksen kehittämistä

Ammattiliitto Unio tavoittelee jäsenilleen ostovoimaa turvaavia palkankorotuksia sekä palkkauksen kehittämistä vastaamaan paremmin työn vaativuuden lisääntymistä rahoitusalalla. Tätä tavoitetta tukemaan olemme tehneet esityksen useampivuotisesta palkkaohjelmasta, päätehtävää vaativampien osatehtävien huomioimisesta ja osaamisen kehittymisen vaikutuksesta palkkaukseen.

 

Työnantaja edellyttää lukuisia heikennyksiä

Palkattomien kiky-tuntien poistuminen edellyttää Paltan mielestä lukuisia heikennyksiä rahoitusalan työehtosopimukseen. Säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työtä ja ammatillista koulutusta esitetään lisättäväksi yhteensä 24 tunnin edestä vuositasolla. Tämä voitaisiin työnantajien mukaan toteuttaa useilla vaihtoehtoisilla työaikamuutosten yhdistelmillä, kuten säännöllisen työajan ulkopuolisella lisätyöllä, tes-vapaiden poistamisella sekä kiirastorstain ja uudenvuodenaaton työaikojen pidentämisellä.

Näiden työaikamuutosten lisäksi työnantajat haluavat muun muassa muuttaa irtisanomisajoista sopimista, rajata työtaisteluoikeutta, heikentää sairausajan palkanmaksua koskevia määräyksiä, lyhentää yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluaikaa henkilöstön vähentämistilanteissa, sekä poistaa palkkakeskustelut alle 6kk:n työsuhteista.

 

Rahoitusalan työnantajat noudattavat siten poikkeuksellisen kovaa työnantajapolitiikkaa

Rahoitusalan työnantajat noudattavat siten poikkeuksellisen kovaa työnantajapolitiikkaa sopimusneuvotteluissa, jopa selvästi kovempaa kuin teollisuuden työnantajat. Kiky-tunneista luopumisesta halutaan laskuttaa kovempi hinta naisvaltaisella pankkialalla kuin teollisuuden miesvaltaisilla sopimusaloilla.

Neuvottelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla yrityksistä huolimatta.

 

Tämän vuoksi Ammattiliitto Unio, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN (johon kuuluu mm. Tradenomiliitto, Lakimiesliitto, Suomen Ekonomit, YTY, Insinööriliitto, jne.) ovat päättäneet aloittaa rahoitusalalla ylityökiellon torstaina 27.2. klo 8 vauhdittaakseen käytäviä neuvotteluja.

 


 

Mitä ylityökielto, liukumakielto ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto tarkoittaa käytännössä?

Ylityökielto on voimassa torstaina 27. helmikuuta klo 8.00 lähtien toistaiseksi.

Ylityökiellon aikana:

 • Työt on tehtävä säännöllisen työajan puitteissa.
 • Ylityötä ja lisätyötä ei tehdä.
 • Työasioissa ei matkusteta vapaa-ajalla.
 • Yksilöllisessä työajassa työskennellään työvuorolistan mukaan eikä työvuorolistoihin sovita muutoksia.
 • Jo vahvistettuja työvuorolistoja ei muuteta työnantajan esityksestä.
 • Myös varallaolo on ylityökiellon piirissä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu ja siitä maksetaan kiinteää korvausta, puhelimeen vastataan, mutta toimenpiteitä ei tehdä eikä myöskään lähdetä tekemään ylitöitä.
 • Liukumia ei saa käyttää työpäivän pidentämiseen (päivää toki voi lyhentää liukumien puitteissa). Liukuvan työajan järjestelmässä toimihenkilö päättää aina itse työpäivänsä pituudesta sovittujen liukumarajojen puitteissa. Toisin sanoen ei liu’uta yli normaalin päivittäisen ja viikoittaisen työajan.
 • Koulutuksiin saa osallistua vain säännöllisen työajan puitteissa.
 • Ylityökieltoon osallistuvalle henkilölle ei saa aiheutua ongelmia ylityökieltoon osallistumisesta. Kysymys on ammattiyhdistyksen toimeenpanemasta työtaistelusta. Ylityökieltoon osallistuminen on laillista, koska ylitöistä on aina muutoinkin kaikilla työntekijöillä, myös liittoon kuulumattomilla, oikeus kieltäytyä. Ylityön tekeminen vaatii työaikalain 17 §:n mukaan aina työntekijän suostumuksen.

 

Ylityökieltoon liityviä ohjeita

 

Ylityökiellon noudattaminen koko rahoitusalalla on ratkaisevaa pankkitoimihenkilöiden palkkakehityksen, nyt vapaiksi määriteltyjen päivien ja tuntien säilymisen sekä sairausajan palkanmaksun kannalta.

 

Ylitöitä teettämällä korvataan puuttuvia ja jo aiemmin vähennettyjä henkilöstöresursseja.

 

Ylityökieltoa noudattamalla viesti pankkien johdolle on, että rahoitusalan työstä pitää saada elämiseen riittävä palkka. Ilman, että tarvitsee tehdä ylitöitä tai pahimmillaan jopa useampaa työtä.

 

Seuraava neuvottelutapaaminen on maanantaina 2.3.


 

Övertidsförbud börjar gälla i finansbranschen 27.2.2020 kl. 8.00

Finansbranschens kollektivavtalsförhandlingar har pågått sedan november 2019. Hittills har förhandlingar förts vid 14 olika tillfällen men de har inte fortskridit på önskat sätt.

Arbetsgivarförbundet Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har förbundit sig till att följa den så kallade exportlinjen i alla sina avtalsbranscher. I början av förhandlingarna inväntade Palta först industrins öppningsavtal och därefter de andra branschernas lösningar för att kompensera kiky-timmarna. Under förhandlingarna har arbetsgivarkoordineringen varit viktigare för Palta än att lösa branschspecifika behov vid avtalsbordet.

 

Palta vill dela ut minst hälften av löneförhöjningarna i finansbranschen genom lönesamtal

Lönesamtalsmodellen ger i praktiken arbetsgivaren makt att bestämma vem som får och vem som inte får ett lönelyft. En betydande del av arbetstagarna blir då utan löneförhöjning. Palta skulle samtidigt låta bli att höja minimilönerna med motsvarande löneförhöjningsandel.

Paltas syn på löneförhöjningarnas struktur avviker klart från industrins allmänna linje, där den allmänna höjningens andel har varit 2,7 procent och den lokala andelen (som arbetsgivaren bestämmer) har utgjort 0,6 procent av den totala höjningen på 3,3 procent. Enligt ekonomers prognoser leder den lönehöjningsstruktur som Palta eftersträvar till minskad köpkraft för personalen som blir utan lönesamtalsraten under avtalsperioden.

Fackförbundet Unio strävar efter köpkraft och löneutveckling för sina medlemmar

Fackförbundet Unio strävar efter att uppnå löneförhöjningar som tryggar medlemmarnas köpkraft och vill utveckla lönerna så att de bättre motsvarar finansbranschens ökade kompetenskrav. För att stöda detta mål har vi gjort en proposition som omfattar ett flerårigt löneprogram samt tar hänsyn till deluppgifter som är mer krävande än den huvudsakliga uppgiften och hur utökad kompetens påverkar lönen.

 

Arbetsgivaren kräver flera försämringar

Palta anser att avlägsnandet av de oavlönade kiky-timmarna förutsätter flera försämringar i finansbranschens kollektivavtal. Palta föreslår att arbete utöver den ordinarie arbetstiden och professionell utbildning motsvarande totalt 24 timmar på årsnivå läggs till. Arbetsgivaren anser att detta kan genomföras med flera alternativa kombinationer av arbetstidsförändringar, såsom extra arbete utöver den ordinarie arbetstiden, avlägsnande av fridagar och förlängda arbetsdagar på skärtorsdag och nyårsafton.

Utöver dessa arbetstidsförändringar vill arbetsgivarna även bland annat ändra avtalandet om uppsägningstider, begränsa rätten till stridsåtgärder, försämra bestämmelserna om lön vid sjukdom, förkorta förhandlingstiden för samarbetsförhandlingar vid personalnedskärningar samt slopa lönesamtal för arbetsrelationer under 6 månader.

 

Arbetsgivarna i finansbranschen följer således en exceptionellt hård arbetsgivarpolitik

Arbetsgivarna i finansbranschen följer således en exceptionellt hård arbetsgivarpolitik i avtalsförhandlingar, klart hårdare än industrins arbetsgivare. Man vill ta ut ett högre pris för att slopa kiky-timmarna i den kvinnodominerade bankbranschen än i industrins mansdominerade avtalsbranscher.

Förhandlingarna har inte fortskridit på önskat sätt trots många försök.

Därför har Fackförbundet Unio, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN (som bl.a. Tradenomiliitto, Juristförbundet, Finlands Ekonomer, YTY, Insinööriliitto osv. hör till) beslutat att inleda ett övertidsförbud i finansbranschen på torsdag 27.2 kl. 8 för att få fart på de pågående förhandlingarna.

 


 

Vad innebär övertidsförbudet, flexförbud och förbud att göra arbetsresor på fritiden i praktiken?

Övertidsförbudet börjar på torsdag 27 februari kl. 8 och gäller tills vidare.

Följande gäller under övertidsförbudet:

 • Arbetet ska utföras inom ramen för den ordinarie arbetstiden.
 • Övertidsarbete och extra arbete utförs inte.
 • Inga arbetsrelaterade resor görs på fritiden.
 • Den individuella arbetstiden enligt arbetslistan följs och inga ändringar i den görs.
 • Bekräftade arbetslistor ändras inte på arbetsgivarens initiativ.
 • Även beredskapstid omfattas av övertidsförbudet. Om man avtalat om beredskap tidigare och en fast ersättning betalas ut får man svara i telefon men inte vidta några åtgärder eller arbeta övertid.
 • Flextid får inte användas för att förlänga arbetsdagen (man kan dock förkorta arbetsdagen inom flexramen). I flextidsystemet får den anställda själv bestämma längden på sin arbetsdag inom ramen för de avtalade flextiderna. Med andra ord får man inte flexa över den normala arbetstiden per dag och vecka.
 • Man får endast delta i utbildningar under regelbunden arbetstid.
 • Medverkande i övertidsförbudet får inte orsaka problem. Det är fråga om en arbetsstridsåtgärd som fackförbundet startat. Det är lagligt att medverka i övertidsförbudet eftersom alla anställda, även de som inte är medlemmar i förbundet, har rätt att neka övertid. Enligt § 7 i arbetstidslagen kräver övertidsarbete alltid den anställdas samtycke.

 

Mer information av övertidsforbud

 

Med tanke på bankpersonalens löneutveckling, behållandet av lediga dagar och timmar samt lön vid sjukledighet är det avgörande att övertidsförbudet följs i hela finansbranschen.

Genom övertidsarbete ersätts personalresurser som saknas och som resan skärts ned tidigare.

Genom att följa övertidsförbudet är budskapet till bankernas ledning att lönen för arbete i finansbranschen måste räcka till för att leva. Utan att man behöver jobba övertid eller som värst ha flera jobb.

Nästa förhandlingsmöte är på måndag 2 mars.


Overtime ban to begin in the financial sector on 27 February 2020 at 8 a.m.

Collective bargaining in the financial sector has been ongoing since November 2019. So far there have been fourteen negotiating sessions, but the negotiations have not progressed in the desired way.

The employers’ association Service Sector Employers Palta has undertaken to comply with the line adopted by export industries in their agreements and pay increase levels in all of Palta’s collective agreement sectors.  In the early stages of the negotiations, Palta first waited for the industry sector’s head start agreement and, after that, other sectors’ solutions on the compensation for working hours under the Competitiveness Pact. Employer coordination has been more important for Palta throughout the negotiations than solving sectoral needs at the negotiating table.

Palta wants to allocate at least half of the financial sector’s pay increases via pay discussions

In the pay discussion model, the employer has, in practice, the power to decide who will and who will not be given an increase. This means that a significant proportion of employees will not receive this part of the pay increase. At the same time, Palta would not raise the minimum wages of the wage tables with this part of the pay increase.

Palta’s views of the structure of the pay increase differ significantly from the general line of the industrial sector where the share of the general increase has been 2.7% and the share of the local wage item (decided by the employer) has been 0.6% of the 3.3% total increase. Based on economists’ predictions, employees who do not receive the pay discussion element under the pay increase structure pursued by Palta will face a decline in their purchasing power during the contract period.

Unio Trade Union seeks purchasing power and salary development for its members

Unio Trade Union seeks pay increases for its members to secure their purchasing power, as well as salary development to better correspond to the increase in the demands of work in the financial sector. In order to support this objective, we have compiled a proposal for a pay programme spanning several years, for taking into account parts of tasks that are more demanding than the main task, and for taking into account the impact of competence development on pay.

Employer demands numerous impairments

The removal of unpaid working hours under the Competitiveness Pact, in Palta’s view, calls for numerous impairments in the Collective Agreement for the Financial Sector. Palta proposes that the hours of work carried out in addition to regular working hours and the hours spent on professional training will be increased by a total of 24 hours a year. According to employers, this could be implemented through various alternative combinations of changes to working hours, such as extra work outside regular working hours, removing days off specified in the collective labour agreement and extending working hours on Maundy Thursday and New Year’s Eve.

In addition to these changes in working hours, employers want, among other things, to change the way periods of notice are agreed upon, restrict the right to industrial action, weaken the regulations concerning the payment of salaries during illness, shorten the negotiation period of cooperation negotiations when reducing staff, and remove pay discussions from employment relationships of less than 6 months.

It is clear that employers in the financial sector are observing an exceptionally tough employer line

It is clear that employers in the financial sector are observing an exceptionally tough employer line in the negotiations, even significantly tougher than industrial employers. They want to charge a heavier price for abandoning the working hours covered by the Competitiveness Pact in the female-dominated banking sector than in male-dominated industrial sectors.

Despite our best efforts, negotiations have not progressed in the way we hoped.

This is why Unio Trade Union, Trade Union Pro and the Federation of Professional and Managerial Staff YTN (which includes Professionals of Business and Technology, the Association of Finnish Lawyers, Finnish Business School Graduates, the YTY Association for Managers and Professionals, the Union of Professional Engineers in Finland, etc.) have decided to put in place an overtime ban in the financial sector, starting at 8 a.m. on Thursday 27 February in order to speed up negotiations.

 


What do overtime ban, flexitime ban and the ban on travelling for business during leisure time mean in practice?

The overtime ban is in effect from Thursday 27 February at 8 a.m. until further notice.

During the overtime ban:

 • Work must be carried out within regular working hours.
 • No overtime or extra work shall be done.
 • There shall be no travelling for business during leisure time.
 • When working according to individual working hours, the work shift schedule must be followed and no changes to it shall be agreed upon.
 • Work shift schedules that have already been confirmed must not be changed at the employer’s request.
 • Being on stand-by also falls under the overtime ban. If a prior agreement for being on stand-by has been made and fixed compensation is paid for it, phone calls should be answered but no other work tasks or overtime work should be performed.
 • Credit from flexible working hours must not be used to make the working day longer (although you can use the hours you have accrued to work shorter days). Within the flexitime system, the employee themselves always decides how long their working day is within the limits of flexitime. In other words, employees must not exceed the normal daily and weekly hours.
 • Training shall only be attended during regular working hours.
 • No problems shall arise to a person taking part in the overtime ban due to their participation. This is a question of industrial action executed by a trade association. Participating in the overtime ban is legal, because all employees, whether they belong to a trade union or not, always have the right to refuse overtime work. Performing overtime work always requires the employee’s consent, according to section 17 of the Working Hours Act.

 

More information about the ban

 

Compliance with the overtime ban throughout the financial sector is crucial for bank employees’ salary development, for retaining the days and hours that currently fall under time off and for salary payment during absence due to illness.

The purpose of keeping employees overtime is to make up for missing and previously reduced human resources.

By complying with the overtime ban, the message we are sending to the management of the banks is that sufficient salary to live on must be paid for work in the financial sector, without having to work overtime or, at worst, work several jobs.

The next negotiation meeting will take place on Monday 2 March.