Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut 2020

Julkaistu 31.3.2020

Rahoitusalalle uusi työehtosopimus

Rahoitusalalle saatiin 31.3.2020 uusi työehtosopimus osapuolten hallintojen hyväksyttyä viime viikolla syntyneen neuvottelutuloksen.

Neuvottelut olivat alusta alkaen vaikeat ja niitä käytiin loppuvaiheessa etäyhteyden välityksellä. Koronakriisin iskiessä Suomeen sopimuksen aikaansaaminen viipymättä oli kaikille osapuolille tärkeää.

Työehtosopimus on 25 kuukauden mittainen ja siinä on sovittu yleisen linjan mukaisista 3,3 %:n palkankorotuksista sopimuskaudelle.

Palkkoja korotetaan ensimmäisen kerran 1.5.2020 lukien 1,2% yleiskorotuksella.

Vuoden 2021 aikana palkkoja korotetaan 1.5.2021 lukien 0,45% yleiskorotuksella sekä 1,65% palkkakeskusteluerällä. Palkkakeskusteluerän ajankohdasta on mahdollista sopia myös paikallisesti toisin. Palkkausta kehitetään vastaamaan paremmin alan työn vaativuuden lisääntymistä.

”Rahoitusalalla tehtävän työn vaativuus on lisääntynyt työehtosopimuksen vaativuusluokittelun laatimisen jälkeen merkittävästi. On tärkeää, että palkkausta saadaan kehitettyä vastaamaan paremmin nykypäivää. Tämän vuoksi vähimmäispalkkojen täysimääräiset korotukset, alimpien palkkojen nostaminen ja palkkakeskustelukorotusten maksaminen taulukkokorotusten päälle, ovat askeleita oikeaan suuntaan. Työtä jatketaan työryhmässä sopimuskauden aikana.” toteaa liiton puheenjohtaja Kari Ahola.

Palkattomat talkootunnit jäävät rahoitusalalla pois työehtosopimuksesta 1.7.2020, kun tarvittavat järjestelmämuutokset saadaan toteutettua. Työnantajapuolen tavoittelemat heikennykset mm. sairausajan palkanmaksuun, tes-vapaisiin ja kiirastorstain ja uudenvuodenaaton työpäivien pituuteen saatiin estettyä.

Uudessa työehtosopimuksessa sovittiin panostuksista koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kouluttautumiseen voidaan jatkossa käyttää enintään 24 tuntia kalenterivuodessa säännöllisen työajan lisäksi tietyin rajoituksin. Nämä lisätunnit tulevat säännöllisen työajan lisäksi ja niiltä maksetaan perustuntipalkka ilman olosuhde- tai muita lisiä.

”Osaamisen kehittämiseen tehtävät panostukset antavat kaikille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja kouluttautumiseen muuttuvassa työelämässä. Osaamisen kehittämisen käytännönjärjestelyissä on kuitenkin huomioitu myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyvät näkökohdat. Tältä osin uuden työehtosopimuksen sopimusmääräykset ovat poikkeuksellisen hyvät verrattuna muihin sopimusaloihin.” sanoo Ahola.

Yksityiskohtaisempaa tietoa työehtosopimusratkaisun sisällöstä Union jäsentiedotteesta.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Kari Ahola p. 050 3241458
Toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen p. 050 3877030

 


Julkaistu 27.3.2020

Rahoitusalalle syntyi neuvottelutulos myöhään torstai-iltana

Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat käsitelleet sen.

Rahoitusalan työehtosopimusta sovelletaan pankeissa sekä rahoitus- ja korttiyhtiöissä. Sen piirissä on noin 20 000 henkilöä.

 


 

Julkaistu: 18.3.2020

Rahoitusalan liitot keskeyttävät rahoitusalan ylityökiellon

Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Unio ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN  keskeyttävät rahoitusalan ylityökiellon välittömästi. Rahoitusalan toimihenkilöt kuuluvat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön, kuten valtioneuvosto linjasi tiistaina 17. maaliskuuta.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty marraskuusta 2019 lukien. Neuvottelukertoja on ollut lähes parikymmentä. Neuvottelut eivät ole edenneet säännöllisistä neuvottelutapaamisista huolimatta, jonka johdosta liitot päättivät ylityökiellon, liukumakiellon ja  vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellon käynnistämisestä alalla 27.2 lukien. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2020. Sopimus on yleissitova, ja sen piirissä on lähes 20 000 työntekijää.

Koronaviruksen etenemisen ja poikkeusolojen johdosta liitot päättivät tänään keskeyttää ylityökiellon. Tällä pyritään vaikuttamaan siihen että pankkien asiakaspalvelu saadaan toimimaan niin hyvin kuin poikkeusoloissa on mahdollista ja esimerkiksi sellaisten erityisryhmien, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita, tilanteesta pidetään huolta.

Rahoitussektorin toimivuus edellyttää sitä, että henkilökunnan terveys ja työkyvyn ylläpitäminen varmistetaan myös poikkeusoloissa. Kriisitilanteessa liitot edellyttävät, että rahoitusalan työnantajat huolehtivat työjärjestelyistä niin, että henkilökunta pysyy terveenä.

Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja myös työnantajapuolelta edellytetään nyt konkreettisia osoituksia vastuullisuudesta näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Keskeisimmät erimielisyydet ovat neuvotteluissa koskeneet palkankorotuksen jakoa yleiskorotukseen ja palkkakeskusteluerään. Palkansaajaliitot ovat esittäneet neuvotteluissa tältä osin yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, mutta tämä ei ole pankeille käynyt.

Lisätiedot:

Kari Ahola, puheenjohtaja, Ammattiliitto Unio, puh. 050 324 1458

 

 


Rahoitusalalle ylityökielto 27.2.2020 klo 8.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty marraskuusta 2019 lukien. Neuvottelutapaamisia on ollut tähän mennessä neljätoista, mutta etenemistä ei ole tapahtunut toivotulla tavalla.

Työnantajaliitto Palvelualojen työnantajat Palta ry on sitoutunut noudattamaan kaikilla sopimusaloillaan niin kutsuttua viennin linjaa.  Neuvottelujen alkuvaiheessa Palta odotteli ensin teollisuuden päänavaussopimusta ja sen jälkeen muiden alojen ratkaisuja kiky-tuntien kompensoimisesta. Työnantajakoordinaatio on ollut Paltalle koko neuvottelujen ajan tärkeämpää kuin alakohtaisten tarpeiden ratkominen sopimuspöydässä.

 

Palta haluaa jakaa vähintään puolet rahoitusalan palkankorotuksista palkkakeskustelujen kautta

Palkkakeskustelumallissa työnantajalla on käytännössä valta päättää, keille korotus jaetaan ja keille ei. Merkittävä osa työntekijöistä jää tällöin ilman tätä osaa palkankorotuksista. Palta jättäisi samalla korottamatta palkkataulukkojen minimipalkkoja tällä palkankorotusosuudella.

Paltan näkemykset palkankorotuksen rakenteesta poikkeavat selvästi teollisuuden yleisestä linjasta, jossa yleiskorotuksen osuus on ollut 2,7 prosenttia ja paikallisen (työnantajan päättämän) erän osuus on ollut 0,6 prosenttia 3,3 prosentin kokonaiskorotuksesta. Paltan tavoittelemalla palkankorotusrakenteella ilman palkkakeskusteluerää jäävän henkilöstön ostovoima laskee taloustieteilijöiden ennusteiden perusteella sopimuskauden aikana.

Ammattiliitto Unio tavoittelee jäsenilleen ostovoimaa sekä palkkauksen kehittämistä

Ammattiliitto Unio tavoittelee jäsenilleen ostovoimaa turvaavia palkankorotuksia sekä palkkauksen kehittämistä vastaamaan paremmin työn vaativuuden lisääntymistä rahoitusalalla. Tätä tavoitetta tukemaan olemme tehneet esityksen useampivuotisesta palkkaohjelmasta, päätehtävää vaativampien osatehtävien huomioimisesta ja osaamisen kehittymisen vaikutuksesta palkkaukseen.

Työnantaja edellyttää lukuisia heikennyksiä

Palkattomien kiky-tuntien poistuminen edellyttää Paltan mielestä lukuisia heikennyksiä rahoitusalan työehtosopimukseen. Säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työtä ja ammatillista koulutusta esitetään lisättäväksi yhteensä 24 tunnin edestä vuositasolla. Tämä voitaisiin työnantajien mukaan toteuttaa useilla vaihtoehtoisilla työaikamuutosten yhdistelmillä, kuten säännöllisen työajan ulkopuolisella lisätyöllä, tes-vapaiden poistamisella sekä kiirastorstain ja uudenvuodenaaton työaikojen pidentämisellä.

Näiden työaikamuutosten lisäksi työnantajat haluavat muun muassa muuttaa irtisanomisajoista sopimista, rajata työtaisteluoikeutta, heikentää sairausajan palkanmaksua koskevia määräyksiä, lyhentää yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluaikaa henkilöstön vähentämistilanteissa, sekä poistaa palkkakeskustelut alle 6kk:n työsuhteista.

Rahoitusalan työnantajat noudattavat siten poikkeuksellisen kovaa työnantajapolitiikkaa

Rahoitusalan työnantajat noudattavat siten poikkeuksellisen kovaa työnantajapolitiikkaa sopimusneuvotteluissa, jopa selvästi kovempaa kuin teollisuuden työnantajat. Kiky-tunneista luopumisesta halutaan laskuttaa kovempi hinta naisvaltaisella pankkialalla kuin teollisuuden miesvaltaisilla sopimusaloilla.

Neuvottelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla yrityksistä huolimatta.

 

Tämän vuoksi

Ammattiliitto Unio, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN (johon kuuluu mm. Tradenomiliitto, Lakimiesliitto, Suomen Ekonomit, YTY, Insinööriliitto, jne.)

ovat päättäneet aloittaa rahoitusalalla ylityökiellon torstaina 27.2. klo 8 vauhdittaakseen käytäviä neuvotteluja.