Miten toimia, jos työ päättyy / Om ditt arbete upphör

Lue ohjeet siitä, kuinka toimia, jos työ päättyy. / Läs instruktioner om vad ska göra om ditt jobb slutar.

Miten toimit, jos työsi päättyy?

Ansiopäivärahan saamisen ehdoton edellytys on ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon eli työ- ja elinkeinotoimistoon. Sinun tulisi ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautuminen tapahtuu nykyään verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun tulee olla valmis hakemaan ja vastaanottamaan kokoaikatyötä. Ilmoittautumisen yhteydessä sinulta kysytään palvelutarvetta kartoittavia kysymyksiä. Niihin täytyy vastata, koska muuten työnhaku pysyy voimassa vain pari päivää ja katkeaa sen jälkeen. Ohjeet kannattaa lukea huolellisesti.

Vaikka työsuhteesi olisikin päättynyt yhteisestä sopimuksesta, ja olet vastaanottanut tukipaketin, sinun tulisi silti ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työsuhteesi päätyttyä. Tukipakettitilanteessa ei kuitenkaan ole aivan välttämätöntä ilmoittautua heti työsuhteen päättymisen jälkeisenä päivänä, koska tukipaketin jaksotus estää päivärahan maksamisen. Lisäksi työsuhteen päättyminen yhteiseen sopimukseen tulkitaan työttömyysturvassa omaksi irtisanoutumiseksi, jolloin TE-toimisto yleensä asettaa 90 kalenteripäivän pituisen korvauksettoman määräajan eli karenssin. Tämä korvaukseton määräaika ja tukipaketin jaksotusaika kuluvat molemmat yhtäaikaisesti työsuhteen päättymisestä lukien päällekkäin.

Ilmoittautuminen kannattaa kuitenkin tukipakettitilanteessakin tehdä mahdollisimman pian, jotta se ei vain unohdu. On nimittäin hyvä muistaa, että jos tukipaketin kesto on yli puoli vuotta, ja ilmoittaudut vasta sen jälkeen, sinun voidaan katsoa olleen poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Tällöin et voi saada päivärahaa ennen kuin olet uudelleen täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon eli ollut työssä 26 viikkoa vähintään 18 tuntia viikossa. Jos olet ollut pois työmarkkinanoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kk ja työssäoloehdon voimassaolo on päättynyt, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Sen tarveharkinnassa huomioidaan esim. vuokra- ja pääomatulot. Työmarkkinatuen maksimimäärä on 32,40 e/pv + mahdolliset lapsikorotukset eli se on määrältään huomattavasti pienempi kuin palkan perusteella määräytyvä ansiopäiväraha. Tästä syystä on tärkeää huolehtia, että työnhaku pysyy voimassa tukipaketin aikana, jotta kertynyt työssäoloehto pysyy voimassa.

Jos työsuhteesi päättyy työnantajan irtisanomiseen tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä, on työsuhteesi voimassa irtisanomisajan loppuun saakka. Voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työsuhteesi vielä kestäessä. Ensimmäinen työttömyyspäiväsi eli se päivä, jolloin sinun on viimeistään ilmoittauduttava TE-toimistoon, on irtisanomisajan viimeisen päivän jälkeinen päivä.

Lähetä päivärahahakemus kassalle

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Kun työttömyyttäsi on kestänyt kaksi täyttä kalenteriviikkoa, täytä hakemus, ja lähetä se liitteineen työttömyyskassalle. Voit täyttää ja lähettää hakemuksen myös eAsioinnin kautta, jonka löydät JATTKin kotisivun etusivulta osoitteesta www.jattk.fi. eAsioinnin kautta voit lähettää myös liitteitä. Kirjautuminen eAsiointiin tapahtuu pankkitunnuksia käyttäen.

Saatuamme hakemuksesi, laskemme paitsi päivärahasi suuruuden, myös sen ajan, jolle tukipakettisi jaksottuu, jos työsuhteesi päättymiseen liittyy tukipaketti. Saat postitse jaksotusajan kestosta erikseen päätöksen.

Jos työsuhteesi on päättynyt työnantajan irtisanomiseen tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä, eikä päättymiseen liity tukipakettia, voidaan sinulle maksaa päivärahaa heti irtisanomisajan päättymisen ja omavastuuajan pidättämisen jälkeen. Lähetä tällöin ensimmäinen hakemuksesi, kun työttömyysaikaa irtisanomisajan jälkeen on kulunut kaksi täyttä kalenteriviikkoa.

Vain ensimmäinen päivärahahakemus voi olla kahden kalenteriviikon ajalta. Jatkossa päivärahan hakujaksot ovat neljä kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi. Hakumenettelystä, hakujaksoista ja käsittelystä saat lisätietoa kassan kotisivuilta osoitteesta www.jattk.fi.

Ansiopäivärahaa tulee kuitenkin aina hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päivärahaoikeuden syntymisestä. Kolmen kuukauden määräaika koskee niin ensimmäistä hakemusta kuin jatkohakemustakin lapsikorotuksineen. Samat hakuajat ja –ohjeet koskevat myös Kelan maksamaa työttömyysturvaa. Kela voi maksaa työttömyyskassan jäsenelle työmarkkinatukea, jos työssäoloehto ei ole täyttynyt tai se ei ole voimassa tai jos ansiopäivärahan enimmäisaika (300/400/500 pv) on tullut täyteen.

Työttömyyskassan palvelu

Puhelinpalvelu tiistaisin klo 9-11.30, keskiviikkoisin klo 12-14.00 ja torstaisin klo 9-11.30 numerossa 09 – 720 68 20 (poikkeuksia loma-aikoina). Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@jattk.fi Kassan sähköinen palvelu osoitteessa www.jattk.fi  Kassan osoite on Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki.

Kelan työttömyysetuuksien asiakaspalvelu palvelee ma-pe 9.16 numerossa 020 692 210. Verkkoasiointipalvelun osoite on www.kela.fi/asiointi.

Miten toimia, jos työsi päättyy


Vad ska du göra om ditt arbete upphör?

Ett villkor för att få inkomstrelaterad dagpenning är att du anmäler dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån, dvs. arbets- och näringsbyrån. Du bör anmäla dig senast den första arbetslöshetsdagen. Anmälan sker på webben på adressen www.te-palvelut.fi. Logga in i tjänsten med dina bankkoder. För att få inkomstrelaterad dagpenning bör du vara beredd att söka och ta emot heltidsjobb. I samband med anmälan ställs frågor för att kartlägga servicebehovet. Du måste svara på dem, annars är arbetssökningen endast giltig i ett par dagar innan den avbryts. Läs igenom instruktionerna noggrant.

Trots att ditt anställningsförhållande upphört i samförstånd och du mottagit ett avgångsvederlag bör du ändå anmäla dig som arbetslös arbetssökande när ditt anställningsförhållande upphört. Vid lösningar med avgångsvederlag är det emellertid inte helt nödvändigt att anmäla sig genast dagen efter att anställningsförhållandet upphört eftersom periodiseringen av avgångsvederlaget hindrar utbetalning av dagpenning. Om anställningsförhållandet avslutas i samförstånd med ett gemensamt avtal anses den anställda ha sagt upp sig själv. Då utfärdar TE-byrån i allmänhet en 90 kalenderdagar lång karenstid utan ersättning. Karenstiden utan ersättning och avgångsvederlagets periodisering löper parallellt från och med upphörandet av anställningsförhållandet.

Det lönar sig emellertid att göra anmälan så fort som möjligt för att inte glömma bort det, även när avgångsvederlag finns. Om avgångsvederlaget periodiseras över sex månader och du anmäler dig först efter det, kan du nämligen anses ha varit frånvarande från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak. Då kan du inte få dagpenning innan du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor, dvs. har arbetat 18 timmar i veckan under 26 veckor. Om du har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbar orsak över sex månader och arbetsvillkoret har slutat gälla kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. I behovsprövningen beaktas t.ex. hyres- och kapitalinkomster. Arbetsmarknadsstödet kan högst vara 32,40 euro/dag + eventuella barntillägg. Det är alltså betydligt mindre än den inkomstrelaterade dagpenningen som fastställs utifrån lönen. Därför är det viktigt att se till att arbetssökningen är aktiv under avgångsvederlagets periodisering för att arbetsvillkoret ska förbli giltigt.

Om ditt anställningsförhållande upphör till följd av uppsägning från arbetsgivarens sida på produktionsmässiga eller ekonomiska grunder gäller ditt anställningsförhållande fram till slutet av din uppsägningstid. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande medan ditt anställningsförhållande är giltigt. Den första arbetslöshetsdagen, dvs. dagen då du senast måste anmäla dig till TE-byrån är dagen som följer efter uppsägningstidens sista dag.

Skicka ansökan om dagpenning till kassan

Dagpenning söks alltid i efterhand. När du varit arbetslös i två hela kalenderveckor kan du fylla i ansökan och skicka den jämte bilagor till arbetslöshetskassan. Du kan fylla i och skicka ansökan via eAsiointi som finns på förstasidan på JATTK:s webbplats www.jattk.fi. Via eAsiointi kan du också skicka bilagor. Logga in i eAsiointi med dina bankkoder.

När vi fått din ansökan beräknar vi förutom storleken på din dagpenning även periodiseringen för ditt avgångsvederlag om det är aktuellt. Du får ett separat beslut om periodiseringstiden per post.

Om ditt anställningsförhållande upphört till följd av uppsägning på arbetsgivarens produktionsmässiga eller ekonomiska grunder och inget avgångsvederlag finns kan dagpenning betalas genast efter att uppsägnings- och självrisktiden löpt ut. Skicka då in din första ansökan när du varit arbetslös i två hela kalenderveckor efter uppsägningstiden.

Bara den första ansökan om dagpenning kan beröra en period på två veckor. I fortsättningen är ansökningsperioderna fyra kalenderveckor eller en kalendermånad. Mer information om ansökningsförfarandet, ansökningstiderna och behandlingen finns på kassans webbplats www.jattk.fi.

Inkomstrelaterad dagpenning ska emellertid alltid ansökas senast inom tre månader efter att rätten till dagpenning uppstått. Tidsfristen på tre månader berör såväl den första ansökan som vidare ansökningar med barntillägg. Samma ansökningstider och -instruktioner gäller också arbetslöshetsskyddet som FPA betalar ut. FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till medlemmar i en arbetslöshetskassa om arbetsvillkoret inte har uppfyllts, om det inte gäller eller om den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning (300/400/500 dagar) har uppfyllts.

Arbetslöshetskassan betjänar

Telefontjänst på tisdagar kl. 9.00–11.30, onsdagar kl. 12.00–14.00 och torsdagar kl. 9.00–11.30 på numret 09-720 68 20 (avvikelser under semesterperioden). E-postadress asiakaspalvelu@jattk.fi Kassans elektroniska tjänst finns på www.jattk.fi Kassans adress är Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.

FPA:s kundtjänst för arbetslöshetsförmåner betjänar på numret 020 692 210 mån-fre kl. 9.00–16.00. Adressen till FPA:s e-tjänst är www.kela.fi/asiointi.

Om ditt arbete upphör

 

Julkaistu: 1.7.2019