Kelan työehtosopimusneuvottelut 2020

Neuvottelutulos Kelan uudeksi työehtosopimukseksi on hyväksytty

Kelan toimihenkilöyhdistyksen valtuusto hyväksyi neuvottelu-tuloksen 19.2.2020. Työnantajapuolelta Kelan hallitus hyväksyi saavutetun neuvottelutuloksen kokouksessaan tänään 26.2.2020.

Korotukset neuvottelukierroksen yleisen linjan mukaisia

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on ajalle 18.2.2020 – 31.3.2022. Sopimuskaudella palkkoja korotetaan yhteensä 3,4 %.

Palkkoja korotetaan seuraavasti:
vuosi 2020
1.3.2020 yleiskorotus 1,4 %
1.6.2020 palkkakeskusteluerään lisätään 0,1 % (Kelpo-kierrokselle)
vuosi 2021
1.3.2021 yleiskorotus 1,4 %

1.3.2021 jälkeen palkkausjärjestelmän kehittämiseen 0,5 % (Erän kohdentamisesta sopijaosapuolet neuvottelevat palkkausjärjestelmätyöryhmässä viimeistään 1.3.2022. Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, kohdennetaan käyttämättä olevasta määrästä 1.3.2022 lukien puolet yleiskorotukseen ja puolet työnantajan päättämällä tavalla.)

Kiky-tunnit poistuvat

Keskiviikoista poistuu 20 minuutin pidennys 1.4.2020 alkaen. Samoin kiirastorstain työaika palautuu 4 tuntiin 15 minuuttiin ja uudenvuodenaaton työaika palautuu 5 tuntiin. 1.4.2020 alkaen päivittäinen työaika sijoitetaan pääsääntöisesti kello 8.15 – 16.00 välille.

Lisäksi työnantajalla on oikeus kalenteriviikoittain sijoittaa työaikaa yhtenä päivänä viikossa kello 8.15 – 17.00 välille. Huomioitavaa tässä on, että päivä ei ole normaalia pidempi. Jos toimihenkilö työskentelee klo 17.00 saakka, silloin hän voi vastaavasti tulla töihin aamusta myöhemmin. Päivittäisen työajan (8.15 – 17.00) sijoittamisen periaatteet käydään läpi työaikatyöryhmässä.

Ylitöiden enimmäismäärät

Ylitöiden enimmäismäärät ovat vanhojen käytäntöjen mukaiset vielä vuoden 2020 loppuun saakka. Ylitöiden enimmäismäärä on 250 tuntia kalenterivuodessa. Paikallisesti voidaan lisäksi sopia 80 tunnin lisäylityöstä kalenterivuodessa.

1.1.2021 alkaen toimihenkilöiden työaika, ylityö mukaan, lukien ei saa ylittää keskimäärin 48: aa tuntia viikossa. Tarkastelujakso on kuusi kuukautta.

Työaikapankkijärjestelmä

Nykyisten ylityötuntien lisäksi vuoden 2021 alusta työaikapankkiin voi siirtää myös lomarahaa aikamääräiseksi muutettuna. Työaikapankkisopimusta tehtäessä otetaan huomioon toiminnalliset mahdollisuudet vapaan antamiseen. Toimihenkilön säästövapaapäivät eivät ole este työaikapankkisopimuksen tekemiselle.

Vuoden 2020 osalta lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaaksi on tehty erillinen sopimus. Tämän vuoden osalta sopimukset tehdään 30.4.2020 mennessä erillisellä sopimuslomakkeella.

Tällä hetkellä työaikapankin enimmäismäärä on 15 päivää, jatkossa enimmäismäärä on 45 päivää.

Etätyö

Jatkossa lähiesimies ja toimihenkilö voivat sopia liukuvan työajan käytöstä etätyössä. Tällöin kotietätyössä leimataan ja noudatetaan samoja liukumarajoja kuin toimistotyöskentelyssä. Toisena vaihtoehtona säilyy nykyinen käytäntö, eli tavoitettavuusvelvoite klo 9:00 – 15:00.

Työaikasaldot

Työajan negatiivisen saldon enimmäismäärä on jatkossakin 20 tuntia. Positiivisen saldon enimmäismäärä nousee 30 tuntiin. Yli 30 tunnin positiiviset saldot leikkaantuvat kahden kuukauden tasoitusjakson jälkeen (aiemmin tasoitusjakso oli yksi kuukausi).

Kokonaisia saldovapaapäiviä saa jatkossa helpommin: Positiivinen saldo voidaan sopia hyvitettäväksi kokonaisina vapaapäivinä.

Miinussaldon kuittaaminen

Toimihenkilö ja esimies voivat sopia miinussaldon kuittaamisesta palkasta, säästövapaa- tai vuosilomapäivistä.

Kelan palkkausjärjestelmän muutokset

Takuuosan käytöstä luovutaan organisaatiomuutostilanteissa. Jos toimihenkilö joudutaan sijoittamaan alemman vaativuustason tehtävään, vaativuusluokkien erotus maksetaan jatkossa työmarkkinalisänä. Tilanteissa toimihenkilön kokonaispalkka pysyy ennallaan. Ennen 28.2.2020 myönnetyt takuuosat jäävät maksuun ja ne käyttäytyvät vanhojen sääntöjen mukaan.

Toimeksiannot työryhmiin

Kunnan ja valtion sopimusneuvottelut jatkuvat. Sen varalta, että julkisen puolen sopimukseen tulee naispalkka- tai matalapalkkaeriä tai vastaavia, sopimukseen kirjattiin neuvottelulauseke. Neuvotteluosapuolet seuraavat julkisen sektorin sopimusneuvotteluja ja arvioivat neuvottelutuloksen vaikutusta Kelan-työnantajan kilpailukykyyn työnantajana.

Uusi sopimus vastaa ennen tes-kierrosta toteutetun jäsenkyselyn toiveisiin

Palkankorotus painottuu yleiskorotukseen, mutta lisäksi tulee lisäerä Kelpo-kierrokselle ja osa korotuksesta kohdistuu palkkausjärjestelmän kehittämiseen.

Palkankorotuksen taso noudattaa yleistä linjaa neuvottelukierroksella, kiky-tunnit poistuvat, työterveyshuoltoon ei kosketa ja myöskin vuosilomien pituus säilyy ennallaan.

Edelleen tulee kysymyksiä lomarahan suuruudesta. Lomaraha oli pienempi vuosina 2017 – 2019, tänä vuonna lomarahan määrä palautui normaaliksi eli 45 prosentiksi.

Kelan toimihenkiöiden puheenjohtaja Tuija Sarlinin mukaan KTH:n jäsenkyselyn perusteella asetetut neuvottelutavoitteet toteutuvat uudessa työehtosopimuksessa hyvin. Jäsenet arvostavat palkkakehityksen lisäksi varsinkin työaikajoustoja eli liukumia, etätyömahdollisuutta ja työaikapankkia, sekä pitkää vuosilomaa 15 kokemusvuoden jälkeen. Myös työterveyshuoltoon ja lounasetuun ollaan tyytyväisiä, samoin siihen, että Kelassa ilta- tai viikonlopputyötä tehdään vain it-työssä.

– Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia ja joustavaan työaikaan tuli parannuksia. Toivottavasti se lisää työhyvinvointia ja helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, Sarlin sanoo.

Tietojärjestelmien muutosajankohdat

Sopimuksen mukaan kiky-tunnit poistuvat 1.4.2020 lukien. Muista järjestelmämuutosten ajankohdista tiedotetaan tarkemmin, esim. liukuman käytöstä kotietätyössä ja plussaldojen uudesta enimmäismäärästä.

Julkaistu 26.2.2020