Hallitus

Hallitus johtaa Ammattiliitto Union ry:n toimintaa. Hallituksen puheenjohtajana eli liiton puheenjohtajana toimii Kari Ahola Ammattiyhdistys Nousu ry:stä ja varapuheenjohtajana Tuija Sarlin Kelan toimihenkilöt ry KTH:sta.

 

Ammattiliitto Union hallituksen valitsee liiton edustajisto joka kolmas vuosi pitämässään järjestäytymiskokouksessaan. Hallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi hallituken jäsentä.

 

Ammattiliito Union hallitus 2019-2021

Puheenjohtajat
Kari Ahola Ammattiyhdistys Nousu ry
Tuija Sarlin Kelan toimihenkilöt ry
Kelan toimihenkilöt ry
Varsinainen jäsen Varajäsen
Pekka Köli Jarkko Malinen
Ulla Tynkkynen Tuula Hällfors-Laaksonen
Emmi Ylijoki Satu Koponen
Ammattiyhdistys Nousu ry
Varsinainen jäsen Varajäsen
Tarja Furuholm Kaili Gustafsson
Anna Koivumäki Tuula Juntula
Joanna Koskinen Jaana Kylander

 

 

Liiton säännöt koskien hallitusta.

Hallitus

12 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen jäsentä on läsnä. 

Hallituksen tehtävänä on

  • johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja edustajiston kokousten päätösten mukaan,
  • hoitaa sopimus- ym. neuvottelut,
  • kutsua koolle edustajiston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
  • hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta,
  • pitää jäsenluetteloa,
  • hoitaa tiedotus- kustannus- ja koulutustoimintaa,
  • pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja edustaa liittoa,
  • valita liiton edustajat koti- ja ulkomaisiin järjestöihin,
  • valita liiton edustajat erilaisiin työryhmiin,
  • ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkausperusteensa ja tehtävänsä. 

 

Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan elimiä valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. 

Työvaliokunta 

13 §
Hallituksen apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja.