Kollektiva förhandlingar inom finanssbranchen 2020

Publicerat 31.3.2020

Nytt kollektivavtal i finansbranschen

Den 31.3.2020 fick finansbranschen ett nytt kollektivavtal när parterna godkände förhandlingsresultatet som uppnåddes förra veckan. Förhandlingarna var svåra redan i början och i slutskedet genomfördes de via en distansförbindelse. När coronakrisen slog till i Finland var det viktigt för alla parter att utan dröjsmål uppnå en överenskommelse om avtalet.

Kollektivavtalet gäller i 25 månader och i det avtalas om en generell löneförhöjning på 3,3 % under avtalsperioden.

Lönerna höjs först med en generell höjning på 1,2 % 1.5.2020.

Följande år höjs lönerna 1.5.2021 med en generell höjning på 0,45 % och en lönesamtalsrat på 1,65 %. Det är även möjligt att avtala lokalt om tidpunkten för den lönesamtalsbaserade lönepotten. Lönesystemet utvecklas hela tiden för att bättre motsvara den ökande arbetsbördan i branschen.

”Arbetsbördan i finansbranschen har ökat betydligt efter att svårighetsklasser utarbetades i kollektivavtalet. Det är viktigt att utveckla lönesystemet så att det motsvarar dagens krav. Därför är det ett steg i rätt riktning att fullskaligt höja minimilönerna, höja de lägsta lönerna och betala den lönesamtalsbaserade lönehöjningen utöver tabellhöjningarna. Arbetsgruppens arbete fortsätter under avtalsperioden” säger förbundets ordförande Kari Ahola.

De oavlönade talkotimmarna finns inte längre med i kollektivavtalet fr.o.m. 1.7.2020 när nödvändiga systemuppdateringar har genomförts. Vi lyckades stoppa de försämringar som arbetsgivarsidan försökte driva igenom, bl.a. gällande lön under sjukledighet, tes-dagar och arbetsdagens längd på skärtorsdag och nyårsafton.

Det nya kollektivavtalet omfattar satsningar på hela personalens kompetensutveckling. För utbildning är det i fortsättningen möjligt att använda högst 24 timmar per kalenderår utöver den ordinarie arbetstiden med vissa begränsningar. De här tilläggstimmarna tillkommer utöver den ordinarie arbetstiden och för dem betalas timlön utan miljö- eller andra tillägg.

”Satsningarna på kompetensutveckling ger alla möjlighet till kontinuerligt lärande och utbildning i ett arbetsliv i förändring. Aspekter gällande samordning av arbete och privatliv har dock beaktats i de praktiska arrangemangen av kompetensutvecklingen. På denna punkt är bestämmelserna i det nya kollektivavtalet exceptionellt bra jämfört med andra avtalsbranscher.” säger Ahola.

Mer information om innehållet i kollektivavtalslösningen finns i Unios medlemsbrev.

Mer information:

Ordförande Kari Ahola tfn 050 3241458
Verksamhetsledare Minna Ahtiainen tfn 050 3877030

 


Publicerat 26.3.2020

Finansbranschen fick en resultat på förhandlingar om kollektiva förhandlingar

Innehållet i resultatet av förhandlingarna kommer att meddelas när det har diskuterats av alla parters förvaltningar.

Kollektivavtal inom finanssektorn gäller banker och finans- och kortföretag. Det täcker cirka 20 000 personer.

 


Publicerat 18.3.2020

Fackförbunden avbryter övertidsförbudet i finansbranschen

Fackförbundet Unio, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen avbryter övertidsförbudet i finansbranschen med omedelbar verkan. Enligt de riktlinjer som statsrådet gav på tisdag 17 mars hör personalen i finansbranschen till den grupp som räknas som kritisk med tanke på samhällets funktion.  

Finansbranschens kollektivavtalsförhandlingar har pågått sedan november 2019. Totalt har nästan tjugo förhandlingar genomförts. Förhandlingarna har inte fortskridit trots regelbundna möten. Därför beslöt förbunden om att införa ett övertidsförbud, flexförbud och förbud om att resa i arbetets tecken på fritiden från och med 27 februari. Kollektivavtalet löpte ut 31 januari 2020. Avtalet är allmänt bindande och omfattar nästan 20 000 anställda.

På grund av coronavirusets utveckling och de rådande undantagsförhållandena har förbunden beslutat att avbryta övertidsförbudet. Med detta beslut vill vi bidra till att banktjänsterna fungerar så smidigt som möjligt i dessa undantagsförhållanden och till exempel se till att de speciella grupper som inte kan använda elektroniska tjänster får betjäning.

För att finanssektorn ska fungera krävs att personalens hälsa och arbetsförmåga tryggas även i undantagsförhållanden. I detta krisläge förutsätter förbunden att arbetsgivarna i finansbranschen ordnar arbetet så att personalens hälsa är tryggad.

Vi följer aktivt med situationens utveckling och förutsätter att också arbetsgivarsidan visar konkreta exempel på ansvarstagande i dessa exceptionella förhållanden.

De största meningsskiljaktigheterna i förhandlingarna har gällt indelningen av löneförhöjningen i en allmän löneförhöjning och en lönesamtalsrat. I förhandlingarna har löntagarförbunden föreslagit löneförhöjningar enligt en allmän linje, men det gick bankerna gick inte med på.

Tilläggsuppgifter:

Kari Ahola, ordförande, Fackförbundet Unio, tfn 050 324 1458
1


Publicerat 26.2.2020

Övertidsförbud börjar gälla i finansbranschen 27.2.2020 kl. 8.00

Finansbranschens kollektivavtalsförhandlingar har pågått sedan november 2019. Hittills har förhandlingar förts vid 14 olika tillfällen men de har inte fortskridit på önskat sätt.

Arbetsgivarförbundet Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har förbundit sig till att följa den så kallade exportlinjen i alla sina avtalsbranscher. I början av förhandlingarna inväntade Palta först industrins öppningsavtal och därefter de andra branschernas lösningar för att kompensera kiky-timmarna. Under förhandlingarna har arbetsgivarkoordineringen varit viktigare för Palta än att lösa branschspecifika behov vid avtalsbordet.

Palta vill dela ut minst hälften av löneförhöjningarna i finansbranschen genom lönesamtal

Lönesamtalsmodellen ger i praktiken arbetsgivaren makt att bestämma vem som får och vem som inte får ett lönelyft. En betydande del av arbetstagarna blir då utan löneförhöjning. Palta skulle samtidigt låta bli att höja minimilönerna med motsvarande löneförhöjningsandel.

Paltas syn på löneförhöjningarnas struktur avviker klart från industrins allmänna linje, där den allmänna höjningens andel har varit 2,7 procent och den lokala andelen (som arbetsgivaren bestämmer) har utgjort 0,6 procent av den totala höjningen på 3,3 procent. Enligt ekonomers prognoser leder den lönehöjningsstruktur som Palta eftersträvar till minskad köpkraft för personalen som blir utan lönesamtalsraten under avtalsperioden.

Fackförbundet Unio strävar efter köpkraft och löneutveckling för sina medlemmar

Fackförbundet Unio strävar efter att uppnå löneförhöjningar som tryggar medlemmarnas köpkraft och vill utveckla lönerna så att de bättre motsvarar finansbranschens ökade kompetenskrav. För att stöda detta mål har vi gjort en proposition som omfattar ett flerårigt löneprogram samt tar hänsyn till deluppgifter som är mer krävande än den huvudsakliga uppgiften och hur utökad kompetens påverkar lönen.

Arbetsgivaren kräver flera försämringar

Palta anser att avlägsnandet av de oavlönade kiky-timmarna förutsätter flera försämringar i finansbranschens kollektivavtal. Palta föreslår att arbete utöver den ordinarie arbetstiden och professionell utbildning motsvarande totalt 24 timmar på årsnivå läggs till. Arbetsgivaren anser att detta kan genomföras med flera alternativa kombinationer av arbetstidsförändringar, såsom extra arbete utöver den ordinarie arbetstiden, avlägsnande av fridagar och förlängda arbetsdagar på skärtorsdag och nyårsafton.

Utöver dessa arbetstidsförändringar vill arbetsgivarna även bland annat ändra avtalandet om uppsägningstider, begränsa rätten till stridsåtgärder, försämra bestämmelserna om lön vid sjukdom, förkorta förhandlingstiden för samarbetsförhandlingar vid personalnedskärningar samt slopa lönesamtal för arbetsrelationer under 6 månader.

Arbetsgivarna i finansbranschen följer således en exceptionellt hård arbetsgivarpolitik

Arbetsgivarna i finansbranschen följer således en exceptionellt hård arbetsgivarpolitik i avtalsförhandlingar, klart hårdare än industrins arbetsgivare. Man vill ta ut ett högre pris för att slopa kiky-timmarna i den kvinnodominerade bankbranschen än i industrins mansdominerade avtalsbranscher.

Förhandlingarna har inte fortskridit på önskat sätt trots många försök.

Därför har

Fackförbundet Unio, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN (som bl.a. Tradenomiliitto, Juristförbundet, Finlands Ekonomer, YTY, Insinööriliitto osv. hör till)

beslutat att inleda ett övertidsförbud i finansbranschen på torsdag 27.2 kl. 8 för att få fart på de pågående förhandlingarna.