Edustajisto

Ammattiliitto Union korkeinta päätösvaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 21 varsinaista jäsentä ja 21 yleisvarajäsentä.

Edustajiston puheenjohtajana toimii Satu Vehkamaa Kelan toimihenkilöistä ja varapuheenjohtajana Kristiina Widenius Noususta. Edustajiston toimintakausi on kolme vuotta.

Hallitus johtaa liiton toimintaa. Hallituksen puheenjohtajana eli liiton puheenjohtajana toimii Kari Ahola Noususta ja varapuheenjohtajana Tuija Sarlin KTH:sta.

 

Ammattiliitto Union edustajisto kaudella 2019-2021

Edustajiston puheenjohtaja
Satu Vehkamaa Kelan toimihenkilöt ry
Edustajiston varapuheenjohtaja
Kristiina Widenius Ammattiyhdistys Nousu ry
Kelan toimihenkilöt ry
Varsinainen jäsen Varajäsen
Kimmo Anttila Ulla Karilainen
Päivi Hatara Katri Pyykkö
Satu Kuirinlahti Tiina Vainikainen
Juho Köntti Kari Kemppainen
Johanna Martikainen Sirpa Mäkivaara
Anne Mäkelä Tiina Norppa
Leena Paavola Ritva Kinnunen
Jouni Pajunen Hanna Varis
Irma Paso Katja Mäki-Kantti
Virpi Smura Teija Vuolle
Satu Vehkamaa
Ammattiyhdistys Nousu ry
Varsinainen jäsen Varajäsen
Teija Allen Päivi Niittynen
Kaarina Aromaa Mirja Jumppanen
Päivi Ferrin Marika Tumanoff
Pauliina Jouhkimo Mervi Ahonen
Tarja Kokko Daniela Klingberg
Rita Ljungqvist-Moilanen Marja Peippo
Maarit Myllykangas Salla Weck
Mika Pikkarainen Maritta Viinikangas
Terhi Semi Kerli Eesmaa-Trumm
Kristiina Widenius Tiina Sillanpää

 

Liiton säännöt koskien edustajistoa

Edustajisto 

10 §
Päätösvaltaa jäsenjärjestöjen puolesta liitossa käyttää edustajisto. 

Edustajistoon kuuluu kaksikymmentäyksi (21) varsinaista jäsentä sekä kaksikymmentäyksi (21) varajäsentä. Edustajiston varsinaiset jäsenet valitaan jäsenmäärien suhteessa jäsenjärjestöjen piiristä kuitenkin siten, että jokaisella jäsenjärjestöllä on oikeus valita vähintään yksi (1) jäsen. Jäsenmäärinä pidetään viimeksi päättyneen kalenterivuoden viimeisen päivän jäsenmääriä, joihin ei lasketa mukaan eläkeläisjäseniä. Edustajistoon valituille varsinaisille jäsenille valitaan lisäksi jokaisesta jäsenjärjestöstä yhtä monta yleisvarajäsentä, kuin siitä on valittu varsinaista jäsentä. 

Jos liittoon liittyy jäsenjärjestö edustajiston toimikauden aikana, on tällä oikeus valita edustajistoon yksi (1) varsinainen jäsen ja tälle yksi (1) varajäsen jäljellä olevaksi edustajiston toimikaudeksi. Tällöin edustajiston jäsenmäärä vastaavasti suurenee yhdellä. 

Kunkin jäsenjärjestön hallitus antaa edustajiston jäsenten ja yleisvarajäsenten valtakirjat liitolle ja ilmoittaa liitolle jäsenten ja yleisvarajäsenten nimet ja osoitteet liiton hallituksen määräämällä tavalla ja määräämänä aikana. Samalla ilmoitetaan missä järjestyksessä yleisvarajäsenet toimivat varsinaisen jäsenen ollessa tilapäisesti estyneenä.  

Yksityiskohtaiset vaaliohjeet määritellään vaalijärjestyksessä, jonka edustajiston kokous joka kolmas vuosi hyväksyy. 

Edustajiston jäsenen ja yleisvarajäsenen tulee olla jäsenjärjestön jäsen. Jos valintahetken edellytys lakkaa, päättyy asianomaisen jäsenen tai yleisvarajäsenen toimikausi edustajistossa. Eronneen, eläkkeelle siirtyneen tai jäsenjärjestön ilmoittaman pysyvän esteen saaneen varsinaisen jäsenen tai yleisvarajäsenen tilalle jäsenjärjestö on oikeutettu ilmoittamaan uuden jäsenen tai yleisvarajäsenen jäljellä olevaksi edustajiston toimikaudeksi. Edustajisto toteaa jäsenyyden alkamisen ja sen missä järjestyksessä yleisvarajäsenet toimivat varsinaisen jäsenen ollessa tilapäisesti estyneenä. 

Liiton hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla ja liiton toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksissa. 

Edustajiston toimikausi on kolme vuotta. 

Edustajiston kokoukset

11 §
Edustajiston kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. 

Edustajiston kokoukseen voi osallistua, hallituksen niin päättäessä, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Edustajisto hyväksyy tätä varten äänestys- ja vaalijärjestyksen. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. 

Edustajisto on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet edustajiston jäsenistä on läsnä. 

Edustajiston varsinaisia kokouksia ovat huhti-toukokuussa pidettävä kevätkokous sekä loka-joulukuussa pidettävä syyskokous 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta. 
  2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. 
  3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 
  4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta. 
  5. Käsitellään mahdolliset uudet jäsenhakemukset. 
  6. Käsitellään hallituksen edustajistolle esittämät asiat. 
  7. Käsitellään edustajistolle tehdyt aloitteet. 
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
  9. Käsitellään muut kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kiireelliseksi todetut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
  2. Päätetään seuraavana vuonna edustajistolle, hallitukselle, toimi- ja valiokuntien jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista sekä matkakustannusten korvausten perusteista. 
  3. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio. 
  4. Päätetään seuraavana vuonna jäsenjärjestöiltä perittävät, näiden sääntöjen 7 §:n mukaiset jäsenmaksut.  Jäsenmaksut voivat olla eri suuruiset eri jäsenryhmille. 
  5. Käsitellään mahdolliset uudet jäsenhakemukset. 
  6.  Käsitellään hallituksen edustajistolle esittämät asiat. 
  7. Käsitellään edustajistolle tehdyt aloitteet. 
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
  9. Käsitellään muut kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kiireelliseksi todetut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

Toimikauden ensimmäisessä syyskokouksessa edustajiston kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Tämä kokous käsittelee myös seuraavat asiat: 

  1. Todetaan edustajiston kokoonpano. 
  2. Valitaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustajiston varsinaisten jäsenten keskuudesta. 
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudeksi, joka alkaa syyskokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan edustajiston ensimmäisen syyskokouksen päättymiseen asti.   
  4. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kaudeksi, joka alkaa syyskokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan edustajiston ensimmäisen syyskokouksen päättymiseen asti. 
  5. Valitaan hallituksen kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kaudeksi, joka alkaa syyskokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan edustajiston ensimmäisen syyskokouksen päättymiseen asti. 
  6. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kolmen vuoden päästä pidettävään edustajiston kevätkokoukseen saakka. Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö 

Edustajiston kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on tiedotettava edustajiston varsinaisesta edustajiston kokouksesta edustajiston jäsenille, varajäsenille ja tilintarkastajille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. 

Kutsu edustajiston varsinaiseen kokoukseen esityslistoineen lähetetään joko kirjeellä tai sähköpostitse edustajiston jäsenille ja tilintarkastajille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen edustajiston kokoukseen toimitetaan joko kirjeellä tai sähköpostitse edustajiston jäsenille ja tilintarkastajille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kutsussa on lisäksi mainittava, mikäli etäosallistuminen on mahdollista hallituksen määrittelemällä tavalla 

Edustajiston ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi neljäsosa (1/4) edustajiston varsinaisista jäsenistä tekee siitä hallitukselle kirjallisen esityksen, jossa käsiteltäväksi haluttu asia yksilöidään.